En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l’utilisation des cookies à des fins statistiques et d'amélioration de l'expérience utilisateur. Pour en savoir plus, consultez la page "Vie privée"

J'accepte

Algemene Verkoopsvoorwaarden (AV) toegepast door Nanilaine:

LET OP: Duidelijke, begrijpelijke informatie in een vorm die is aangepast aan de gebruikte communicatietechniek.

1. Toepassingsgebied

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna de "Voorwaarden") zijn van toepassing op alle bestellingen die een partij (hierna de "Koper") via de Website van Nanilaine (hierna de "Verkoper") plaatst en op al onze verkoopovereenkomsten, met inbegrip van eventuele aanvullende diensten. Deze algemene verkoopsvoorwaarden sluiten, bij gebreke van schriftelijke aanvaarding door de verkoper, alle algemene en bijzondere inkoopvoorwaarden van de koper uit. Geen enkele afwijking van deze algemene verkoopsvoorwaarden wordt aanvaard zonder schriftelijke bevestiging van de Verkoper.

Om een bestelling te plaatsen, moet de Koper ten minste achttien (18) jaar oud zijn en de rechtsbevoegdheid hebben om een bestelling te plaatsen.

Door het plaatsen van een bestelling op de Website, bevestigt de Koper uitdrukkelijk dat hij deze Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen, goedgekeurd en aanvaard. Om dit te doen, vinkt de Koper het vakje aan dat hiervoor is voorzien "Ik aanvaard de algemene voorwaarden en de vertrouwelijkheidspolitiek".

Deze Algemene Voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om deze regelmatig te raadplegen, aangezien de toepasselijke voorwaarden de voorwaarden zijn die van kracht zijn op het moment van gebruik van de Website of het sluiten van het Contract.

Behoudens bewijs van het tegendeel, erkent de koper een exemplaar van deze algemene verkoopsvoorwaarden te hebben ontvangen.

Als u vragen heeft over deze Algemene Voorwaarden, neem dan contact met ons op door het invullen van het formulier.

2. Identiteit van de onderneming (ECB-nummer en handelsnaam), geografisch adres, telefoon- en faxnummer en e-mailadres.

NANILAINE

AV VAN DE BODEM VAN DE DUIVEL 43

1310 HET HULP

ECB 066878707409

Om Nanilaine te contacteren:

Telefoon: +32(0)479 702 275

E-mail adres: NANILAINE.TRICOT@GMAIL.COM

3. Sluiting van het contract

Bevestig de bestelprocedure

De Verkoper biedt via zijn Website de mogelijkheid om de producten die op zijn website worden aangeboden te kopen. Deze Algemene Voorwaarden zijn bedoeld om de voorwaarden met betrekking tot de verkoop via de Website tussen de Verkoper en de Koper vast te leggen, in het bijzonder met betrekking tot de bestelling, betaling, levering en herroeping.

Tenzij schriftelijk anders vermeld, zijn de aanbiedingen op de Website uitsluitend ter informatie en worden daarom altijd vrijblijvend gedaan. Daarnaast worden er altijd aanbiedingen gedaan binnen de grenzen van de voorraad.

De Koper heeft de mogelijkheid om in het kader van de online shop specifieke producten uit het online aanbod van de Verkoper te selecteren, in de gewenste hoeveelheid, en deze samen te stellen in een elektronisch winkelwagentje door te klikken op de knop "Toevoegen aan winkelwagen".

De Koper krijgt dan een samenvatting van de inhoud van zijn winkelwagen en kan de bestelling afronden door op de "Doorgaan naar de kassa" knop te drukken. De Koper moet dan alle vereiste gegevens invullen en de juistheid ervan bevestigen door op de knop "Bestelling plaatsen" te klikken.

Tot slot doet de Koper de betaling via een van de verschillende aangeboden betaalmiddelen:

Via elektronische weg op de site: Mastercard, Visa en American Express.

Via overschrijving.

In contanten op het moment van afhaling in het Nanilaine hoofdkwartier.

Elke geplaatste bestelling is bindend voor de Koper in zijn geheel. Een bestelling wordt echter alleen aanvaard door de Verkoper door middel van een schriftelijke bevestiging aan de Koper ("Bestelbevestiging"). De verkoper behoudt zich het recht voor om elke bestelling te weigeren. Een bestelling wordt geacht door Verkoper te zijn verwerkt en goedgekeurd vanaf het moment dat Koper van hem een bevestiging per e-mail heeft ontvangen. Nadat het elektronische bericht is verzonden, komt er een contract (hierna te noemen het "Contract") tot stand tussen de Verkoper en de Koper.

Eventuele onjuistheden of beweringen in deze orderbevestiging dienen door de koper binnen 8 dagen na verzending van de orderbevestiging schriftelijk aan de verkoper te worden meegedeeld, op straffe van executie.

4. Product informatie

De visuele weergave van de producten op de Website is uitsluitend bedoeld ter illustratie. De Verkoper stelt alles in het werk om de kleuren nauwkeurig weer te geven, maar kan niet garanderen dat de weergave van deze kleuren op het computerscherm van de Koper exact overeenkomt met de kleur van de producten.

Hoewel de Verkoper alles in het werk stelt om zo nauwkeurig mogelijk te zijn, kunnen de gewichten, afmetingen, inhoud, afmetingen en afmetingen op de Website enigszins afwijken van de bestelde producten.

5. Beschikbaarheid van producten

Alle productbestellingen zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de producten. In geval van leveringsmoeilijkheden of indien de bestelde producten niet meer op voorraad zijn, zal de verkoper de koper zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte stellen. De verkoper behoudt zich tevens het recht voor om de koper te informeren over de mogelijkheid om vervangende producten van gelijke of hogere kwaliteit of waarde te bestellen. Indien de koper deze vervangende producten niet wenst te bestellen, zal de verkoper het eventueel betaalde bedrag terugbetalen via dezelfde betalingswijze als de koper bij zijn bestelling heeft gebruikt.

6. Prijzen

De prijs van de producten wordt aangegeven in euro's (EUR) en is inclusief alle belastingen.

De prijzen zijn de prijzen die gelden op de dag van het aanbod op de Website. Tenzij anders vermeld, zijn de verzendkosten niet inbegrepen. Ze zijn het voorwerp van een afzonderlijk onkostenoverzicht en zijn gebaseerd op de prijsvoorwaarden van Bpost die van toepassing zijn op het moment van de bestelling. Voor meer informatie kan de koper via de volgende link informatie aanvragen: http://www.bpost.be/site/fr/calculez-le-tarif-pour-vos-paquets

Prijzen kunnen te allen tijde worden gewijzigd. Geen enkele wijziging zal echter gevolgen hebben voor bestellingen waarvoor reeds een Orderbevestiging is verzonden, met uitzondering van de hieronder beschreven gevallen.

Fouten kunnen zich voordoen ondanks de inspanningen van de Verkoper om ervoor te zorgen dat de prijzen op de Site juist zijn. Indien de Verkoper een fout ontdekt in de prijs van het (de) product(en) dat (de) door de Koper bestelde product(en), zal hij hem zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen en hem aanbieden om ofwel zijn bestelling tegen de juiste prijs te bevestigen, ofwel deze bestelling te annuleren. Indien de verkoper niet in staat is om contact op te nemen met de koper via de contactgegevens die de koper tijdens het bestelproces heeft verstrekt, zal de verkoper de bestelling als geannuleerd beschouwen, de koper schriftelijk op de hoogte stellen en het volledige betaalde bedrag terugbetalen.

De Verkoper is niet verplicht om een product tegen een onjuiste lagere prijs aan de Koper te verkopen (ook niet na verzending van de Leveringsbevestiging), indien de fout duidelijk en ondubbelzinnig is en indien de Koper redelijkerwijs in staat is om het als zodanig te identificeren.

7. Wijze van betaling

De Verkoper zal ervoor zorgen dat betalingen via de Website op de meest efficiënte en veilige manier worden uitgevoerd. De Verkoper maakt hiervoor gebruik van de veilige en betrouwbare betaaldiensten van Stripe.

De Koper betaalt de prijs op het moment van het plaatsen van de bestelling. Hij voldoet aan zijn betalingsverplichting, naar zijn keuze:

Via elektronische weg op de site: Mastercard, Visa en American Express.

Via overschrijving.

In contanten op het moment van afhaling in het Nanilaine hoofdkwartier.

Betaling van de volledige prijs vindt plaats op het moment dat de bestelling wordt geplaatst. De Verkoper zal de bestelling pas verzenden nadat hij de volledige betaling heeft ontvangen.

In geval van niet-betaling, indien de betaling niet binnen de gestelde termijn plaatsvindt, of in geval van andere betalingsproblemen, zijn alle aan de Verkoper verschuldigde bedragen van rechtswege en volledig opeisbaar. Het verschuldigde bedrag wordt ook automatisch verhoogd met een jaarlijkse rente van 7% van het totale oorspronkelijke bedrag.

8. Levering van producten

8.1. Plaats van levering en kosten

Tijdens het bestelproces kan de koper ervoor kiezen om het (de) bestelde product(en) kosteloos af te halen op de maatschappelijke zetel van de verkoper of het (de) bestelde product(en) te laten leveren op het tijdens de bestelling opgegeven adres. In het tweede geval zullen de leveringskosten het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke kostenopgave. De verzendingskosten zijn gebaseerd op de prijsvoorwaarden van Bpost die van toepassing zijn op het moment van de bestelling. Voor meer informatie kan de koper via de volgende link informatie aanvragen: http://www.bpost.be/site/fr/calculez-le-tarif-pour-vos-paquets

De leveringsdienst voor de producten die op de Website worden aangeboden, is alleen beschikbaar in België.

8.2. Termijnen

De bestelde producten worden zo spoedig mogelijk geleverd, en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Bevestiging per e-mail, overeenkomstig artikel 3. De bestelling wordt dan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen dertig (30) dagen na ontvangst van de Bevestiging per e-mail geleverd.

8.3. Leveringsvoorwaarden

Verkoper is slechts verplicht tot levering indien volledige betaling van de bestelling is ontvangen. Indien het voor Verkoper niet mogelijk is om de producten binnen de aangegeven tijd of hoeveelheden te leveren, dient hij Koper schriftelijk op de hoogte te stellen, bij gebreke waarvan Koper de Overeenkomst kan ontbinden.

Vertraging in de levering van producten mag in geen geval de nietigheid van een bestelling tot gevolg hebben en/of leiden tot de automatische ontbinding van de Overeenkomst of tot betaling van een schadevergoeding van welke aard dan ook.

De koper, of een door hem aan te wijzen derde, is verplicht de door verkoper geleverde producten in ontvangst te nemen op het tijdstip en de plaats die op het moment van de bestelling zijn aangegeven. De Koper ondertekent de leveringsbon en bevestigt daarmee de ontvangst van de geleverde producten.

Als er niemand beschikbaar is op het adres van de Koper om de levering in ontvangst te nemen, wordt er een verzuimbericht achtergelaten. De koper kan de bestelde producten dan afhalen bij het aangegeven postkantoor of contact opnemen met BPOST om een nieuwe afspraak te maken voor distributie.

Indien de bestelling na een periode van dertig (30) dagen na de datum waarop de bestelling van de Koper beschikbaar was voor levering, nog steeds niet is geleverd om redenen die niet aan de Verkoper zijn toe te rekenen, zal de Verkoper ervan uitgaan dat de Koper de Overeenkomst wenst te beëindigen en zal de Overeenkomst worden beëindigd. Als gevolg van de beëindiging van het contract zal de verkoper alle betaalde bedragen terugbetalen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van extra kosten in verband met de keuze van een andere leveringsmethode dan de gewone en goedkoopste leveringsmethode die wij u aanbieden), zo snel mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de datum waarop het contract als beëindigd wordt beschouwd.

Verkoper is gerechtigd de extra transportkosten die als gevolg van de ontbinding van de overeenkomst ontstaan, aan koper in rekening te brengen.

Zichtbare gebreken in de buitenverpakking of andere mogelijke problemen in verband met de levering moeten binnen dertig (30) kalenderdagen op de vrachtbrief worden vermeld of schriftelijk per aangetekende brief aan de verkoper worden gemeld, met inbegrip van een gedetailleerde beschrijving van het gebrek en met vermelding van de keuze van een terugbetaling of vervanging. Tevens dient het betreffende product binnen de genoemde dertig (30) kalenderdagen aan de Verkoper te worden geretourneerd.

Niettegenstaande het voorgaande geldt het gebruik van de door Koper geleverde producten als aanvaarding en onherroepelijke afname.

9. Overdracht van risico's

De risico's die verband houden met het product zijn op het moment van levering in de zin van artikel 8 voor rekening van de Koper. De eigendom van de producten gaat over op het moment dat de verkoper de volledige betaling van alle verschuldigde bedragen ontvangt, inclusief de verzendkosten, of op het moment van levering indien de levering op een later tijdstip plaatsvindt.

10. Garantie :

De koper heeft wettelijke rechten op grond van de wet van 1 september 2004 betreffende de verkoop van consumptiegoederen, die niet door deze garantie worden aangetast.

De aansprakelijkheid en garantie van de Verkoper zijn beperkt, voor zover de Belgische wetgeving dit toelaat.

De verkoper is aansprakelijk voor verborgen gebreken en technische gebreken met betrekking tot de gekochte goederen die zich binnen twee (2) jaar na de datum van levering voordoen. Indien zich binnen deze termijn een gebrek of defect voordoet, zal de Verkoper het product vervangen of herstellen, naar keuze van de Koper. Om een beroep te kunnen doen op deze garantie, dient de koper eventuele gebreken of defecten binnen zestig (60) dagen nadat de koper dergelijke gebreken of defecten heeft opgemerkt of had moeten opmerken, per aangetekend schrijven aan de verkoper te melden. Hij moet het defecte product binnen dezelfde termijn van zestig dagen aan de verkoper retourneren. Deze garantie is alleen van toepassing op producten die door een in België gevestigde consument worden gekocht.

Verkoper is niet aansprakelijk jegens koper:

- indien deze laatste de producten niet overeenkomstig hun bestemming heeft gebruikt;

- of het betrokken product is aangepast, aangepast, gewijzigd of gerepareerd;

- indien het product in kwestie opzettelijk of uit onachtzaamheid door de Koper is beschadigd;

- indien het product gebreken vertoont die het gevolg zijn van normale slijtage.

11. Herroepingsrecht

De Koper heeft het recht om een aankoop binnen veertien dagen te annuleren zonder dat hij zijn beslissing moet rechtvaardigen. De herroepingstermijn verstrijkt veertien (14) kalenderdagen na de dag volgend op de fysieke levering van de goederen aan de Koper of aan een door de Koper aangewezen derde partij, niet zijnde de vervoerder.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, moet de koper de verkoper door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. per post of e-mail) op de hoogte brengen van zijn voornemen om de overeenkomst te annuleren. Dit kan ook door middel van een ondubbelzinnige verklaring van de opdrachtgever dat hij zich uit de overeenkomst terugtrekt of door gebruik te maken van het formulier in bijlage 2 van boek VI van het Wetboek van Economisch Recht. Om aan de herroepingstermijn te voldoen, moet de Koper zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht vóór het verstrijken van de herroepingstermijn verzenden.

De terugbetaling wordt toegekend na ontvangst en controle van de producten door de verkoper. Alle kosten die rechtstreeks uit een dergelijke terugzending voortvloeien, zijn voor rekening van de Koper.

Wanneer de koper zich terugtrekt uit het contract, dient de verkoper alle betalingen die de verkoper op dat moment heeft gedaan, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten die voortvloeien uit de keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons gekozen goedkoopste standaard leveringswijze), onverwijld en in ieder geval binnen veertien (14) dagen na de datum waarop de verkoper op de hoogte is gesteld van de beslissing van de koper om zich terug te trekken uit het contract aan de koper te vergoeden. Tenzij anders aanbevolen door de Koper, zal de terugbetaling worden uitgevoerd via dezelfde betaalmiddelen als die welke door de Koper worden gebruikt op het moment van de eerste transactie. Deze terugbetaling zal in ieder geval geen kosten voor de Koper met zich meebrengen.

De Koper is als enige verantwoordelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van de behandeling van de goederen, andere dan die welke noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de goede werking van deze goederen vast te stellen.

Naast de in artikel VI.53 van het Wetboek van Economische Wetgeving genoemde gevallen kan de Koper zijn herroepingsrecht niet uitoefenen indien:

- de geleverde producten zijn op maat gemaakt volgens de instructies en wensen van de Koper;

- de geleverde producten zijn van persoonlijke aard;

- de geleverde producten kunnen beschadigd, bedorven, verminkt, verrot of verouderd zijn;

- de geleverde producten onvolledig, beschadigd, verontreinigd of in belangrijke mate gebruikt zijn door de koper.

In geval van excessieve terugzending van bestellingen door de Koper, behoudt de Verkoper zich het recht voor om toekomstige bestellingen te weigeren.

12. Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht, zelfs in geval van een beroep op garantie.

Elk geschil met betrekking tot de totstandkoming, de uitvoering of de interpretatie van deze algemene verkoopsvoorwaarden dat niet in der minne kan worden geschikt, zal uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken van Brussel, tenzij de Koper handelt voor niet-beroepsmatige doeleinden, in welk geval het geschil, naar keuze van de eiser, zal worden onderworpen aan de bevoegdheid van de rechtbanken aangeduid door artikel 624, 1°, 2° of 4° van het Gerechtelijk Wetboek.

13. Link op de Website of in deze Algemene Voorwaarden

Indien de Website van de Verkoper links bevat naar andere sites en gegevens van derden, worden deze links uitsluitend ter informatie verstrekt, zonder dat de Verkoper enige controle heeft over de inhoud of gegevens op deze sites. Bijgevolg wijst de Verkoper alle aansprakelijkheid af in geval van verlies of overlast als gevolg van het gebruik van deze links.

14. Overmacht

Het optreden van een gebeurtenis, zoals met name een onderbreking van de productie, het transport of de levering, stakingen, uitsluitingen, embargo's, oorlogen, terroristische aanslagen of de gevolgen van aanslagen, gebrek aan grondstoffen, epidemieën, slecht weer en, meer in het algemeen, elke soortgelijke gebeurtenis die de partijen of hun leveranciers treft en de uitvoering van hun respectieve verplichtingen vertraagt of onmogelijk maakt, schort de uitvoering van hun respectieve verplichtingen op. De partij die zich op een dergelijke gebeurtenis beroept, stelt de andere partij zo spoedig mogelijk in kennis van het bewijs van het plaatsvinden ervan. De nakoming van haar verplichtingen wordt opgeschort tot de kennisgeving van het einde van het evenement, met dien verstande dat geen van de partijen enige schadevergoeding van de andere partij kan eisen.

Partijen zullen zich tot het uiterste inspannen om eventuele moeilijkheden en/of veroorzaakte schade te beperken. Indien de overmacht meer dan zestig (60) dagen duurt, zullen de partijen alles in het werk stellen om opnieuw te onderhandelen over de verdere uitvoering van de verkoopovereenkomst. Indien geen overeenstemming wordt bereikt, heeft elke partij het recht de overeenkomst te beëindigen door kennisgeving aan de andere partij.

15. Overdracht van rechten en verplichtingen

De Verkoper kan het Contract geheel of gedeeltelijk overdragen aan eender welke persoon, bedrijf of onderneming. Deze eventuele overdracht doet geen afbreuk aan de eventuele rechten van de koper als consument en houdt geen beperking, beperking of uitsluiting in van de garanties die de verkoper hem eventueel heeft gegeven.

Het is de koper niet toegestaan de overeenkomst of enig deel van de overeenkomst over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper.